Ελληνικοί Χριστιανικοί διαδικτυακοί σταθμοί

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Αγ. Πολυκάρπου Σμύρνης -Προς Φιλιππισίους-

     ῾Ο Πο­λύ­καρ­πος καί οἱ πρε­σβύ­τε­ροι πού εἶ­ναι μα­ζί του πρός τήν ᾿Εκ­κλη­σί­α τοῦ Θε­οῦ πού πα­ροι­κεῖ στο­ύς Φι­λίπ­πους. ἄς πλη­θυν­θοῦν σέ σᾶς τό ἔ­λε­ος καί ἡ εἰ­ρή­νη ἀ­πό τόν παν­τοκρά­το­ρα Θεό καί τόν ᾿Ι­η­σοῦ Χρι­στό τό σωτῆ­ρα μας.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Οὔ­τε ἐ­γώ οὔ­τε ἄλ­λος σάν ἐ­μέ­να μπο­ρεῖ νά συγ­κρι­θῆ στή σο­φί­α μέ τό μα­κά­ριο Παῦ­λο πού ἦλ­θε στόν τό­πο σας πα­λαι­ό­τε­ρα ὁ ἴ­διος καί δί­δα­ξε μ᾿ ἄ­κρί­βεια καί βε­βαι­ό­τη­τα τό λό­γο τῆς ἀ­λή­θε­ί­ας καί κα­τό­πιν ὄν­τας μα­κριά ἔ­γρα­ψε σέ σᾶς ἐ­πι­στο­λές. Σ᾿ αὐ­τές ἄν ἐγ­κύ­πτε­τε θά μπο­ρεῖ­τε νά ο­ί­κο­δο­μη­θῆ­τε στήν πί­στι πού σᾶς δό­θη­κε. ῾Η πί­στι εἶ­ναι ἡ μη­τέ­ρα ὅ­λων μας. Τήν ἀ­κο­λου­θεῖ ἡ ἐλ­πί­δα. Καί προ­πομ­πός της εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη στό Θεό καί τό Χρι­στό καί τόν πλη­σί­ον. ῞Ο­ποι­ος βρί­σκε­ται μέ­σα σ᾿ αὐ­τά, ἐκ­πλη­ρώ­νει ὅ­λην τήν ἐν­το­λή τῆς δι­και­ο­σύ­νης· δι­ό­τι ἐ­κεῖ­νος πού ἔ­χει ἀ­γά­πη εἶ­ναι μα­κριά ἀ­πό κά­θε ἁ­μαρ­τί­α.
      ᾿Αρχή δέ πάν­των χα­λε­πῶν φυ­λαρ­γυ­ρί­α. Ξέ­ρον­τας, λοι­πόν,  ὅ­τι τί­πο­τα δέν ἔ­χο­με φέρει μα­ζί μας στόν κό­σμο αὐ­τό, ἀλλ᾿ οὔ­τε καί τί­πο­τα δέ θά μπο­ρέ­σου­με νά πά­ρο­με μα­ζί μας ὅ­ταν θά φε­ύ­γου­με, ἄς ἁρ­μα­τω­θοῦ­με μέ  τά ὅ­πλα τῆς δι­και­ο­σύ­νης καί ἄς μά­θου­με τόν ἑ­αυ­τό μας πρῶ­τα νά βα­δί­ζου­με στήν ἐν­το­λή τοῦ Κυ­ρί­ου. ῎Ε­πει­τα ἄς δι­δά­ξου­με καί τίς γυναῖ­κες μας σύμ­φω­να μέ τήν πί­στι, ἀ­γά­πη καί τήν ἀ­γνό­τη­τα πού το­ύς δό­θη­κε, ὥ­στε νά εἶ­ναι ἀ­φω­σι­ω­μέ­νες στο­ύς ἄν­δρες τους μέ­σα σέ κά­θε ἀ­λή­θεια καί νά ἀ­γα­ποῦν το­ύς πάν­τες μέ­σα σέ κά­θε ἐγ­κρά­τεια, καί τά τέ­κνα τους νά τά μορ­φώ­νουν στό φό­βο τοῦ θε­οῦ. Τίς χῆ­ρες νά τίς δι­δά­σκε­τε νά σω­φρο­νοῦν στό ἔ­δα­φος τῆς πί­στε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου, νά γνοι­ά­ζον­ται ἀ­κα­τάπαυ­στα γιά ὁ­λους, νά στέ­κον­ται μα­κριά ἀ­πό κά­θε δι­α­βο­λή, κα­τα­λα­λιά, ψευ­δο­μαρ­τυ­ρί­α, φυ­λαρ­γυ­ρί­α καί κά­θε ἄλ­λο κα­κό, ξέ­ρον­τας ὅ­τι ἀ­πο­τε­λοῦν θυ­σι­α­στή­ριον τοῦ Θε­οῦ, ὁ ὁ­ποῖος ὅ­λα τά ἐ­ξε­τά­ζει μέ λε­πτο­λο­γί­α καί τί­πο­τε δέν τοῦ ξε­φε­ύ­γει το­ύς λο­γι­σμο­ύς οὔ­τε ἀ­πό τά νο­ή­μα­τα οὔ­τε ἀ­πό τά κρυ­πτά τῆς καρ­δί­ας
------------------------------------------------------------------------------------------------

     Σᾶς πα­ρα­κα­λῶ, λοι­πόν, ὅ­λους νά πειθαρ­χῆ­ται τῷ λό­γῳ τῆς δι­και­ο­σύ­νης καί νά ὑ­πο­μέ­νε­τε ὅ­λην τήν ὑ­πο­μο­νή, πού τήν εἴ­δα­τε μέ τά μά­τια σας ὄ­χι μό­νο στά πα­ρα­δε­ίγ­μα­τα τῶν μα­κα­ρί­ων ᾿Ι­γνα­τί­ου, Ζω­σί­μου καί Ρο­ύ­φου, ἀλ­λά καί σέ ἄλ­λων δι­κῶν σας καί στόν ἴ­διο τόν Παῦ­λο καί στο­ύς λοι­πο­ύς ᾿Α­πο­στό­λους· ἔ­χον­τας τήν πε­πο­ί­θη­σι ὅ­τι ὅ­λοι αὐ­τοί οὐκ εἰς κε­νόν ἔ­δρα­μον, ἀλ­λά μέ­σα στήν πί­στι καί τή δι­και­ο­σύ­νη καί ὅ­τι τώ­ρα βρί­σκον­ται στόν τό­πο πού ἄ­ξι­ζαν κοντά στόν Κύ­ριο, μέ τόν ὁ­ποῖ­ο συ­νέ­πα­θαν. Δι­ό­τι δέν ἀ­γά­πη­σαν τόν αἰ­ῶ­να αὐ­τό, ἀλ­λά τόν Κύ­ριο πού πέ­θα­νε γιά μᾶς καί ὁ Θε­ός τόν ἀ­νέ­στη­σε.
 

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

Με τι μοιάζει η πληγωμένη καρδιά;


           Ταραγμένος - (Γένεση μα:7-8 Δανιήλ β:13 Ιωάννης ιγ:21,),
           Σε αγωνία ή καταπίεση - (Α΄ Σαμουήλ α:15)
           Θυμωμένος- (Εκκλησιαστής ι:4)
           Αποθαρρυμένος -  (Ησαΐας ιθ:3)
           Ξεχασμένος ή λυπημένος -  (Ησαΐας νδ:6)
           Εξοργισμένος - (Ιεζεκιήλ γ:14)
           Στενοχωρημένος - (Δανιήλ ζ:15), (Δευτερονόμιο β:30)
           Σε αμφισβήτηση - (Μάρκος ια:23 Λουκάς κδ:25)
           Υπεροπτικός - (Παροιμίες ις:18) (Β΄ Κορινθίους ζ:1).

Ο Nόμος της αμαρτίαςΕάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλ' η αμαρτία η κατοικούσα εν εμοί. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστιν εις εμέ το κακόν· διότι ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον, βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας, τον όντα εν τοις μέλεσί μου.» (Ρωμ. ζ:20 - 23)

Η αμαρτία έχει δύναμη καθώς και ενέργεια. Ο Παύλος περιγράφει το νόμο της αμαρτίας ως εσωτερική ενέργεια στο σώμα του, που έχει τη δύναμη να τον υποδουλώσει στις απαιτήσεις του. Αυτή είναι η δύναμη που η αμαρτία και η σάρκα μπορούν να ασκήσουν πάνω σε ένα άτομο. Υπάρχει ένας τρόπος να ξεφύγει κανείς από αυτήν την υποδούλωση σε μια νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού. Τα λεπτομερή βήματα για να γίνει αυτό βρίσκονται στο επόμενο κεφάλαιο που θα συζητήσουμε το Νόμο του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού (Ρωμαίους η:2).
Το να μη μετανοήσουμε από την αμαρτία είναι δικό μας πρόβλημα «επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού» (Ρωμ. γ:23)¶« . Η αμαρτία δεν είναι το πρόβλημα στη ζωή μας. Όμως το να μη μετανοήσουμε από την αμαρτία, είναι το πρόβλημα. Ο Θεός έδωσε το νόμο για να αποδείξει ότι κανένας από μας δεν θα μπορούσε να τον κρατήσει (Γαλάτας γ:21-22). Κατόπιν προμήθευσε το έλεος και τη χάρη μέσω της μετάνοιας και την αποδοχή του χυμένου αίματος του Ιησού στο σταυρό ως απάντηση στην αμαρτία στη ζωή μας (Γαλάτας β:23-27).
Ο Θεός καταλαβαίνει καλύτερα από εμάς ότι ο πειρασμός θα είναι ένα μέρος της ζωής μας. Αυτό που ο Θεός περιμένει, προσκαλεί και απαιτεί από μας να κάνουμε, όταν αμαρτήσουμε, είναι να έρθουμε μπροστά Του με μετάνοια, να εκζητήσουμε τη συγχώρεσή Του και να δεχθούμε το χυμένο αίμα του Ιησού για να ξεπλυθούν οι αμαρτίες μας.
«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. (Α’ Ιωάν. α:9 - 10) 
Εκείνος που δεν το κάνει αυτό, αλλά αντ' αυτού συνεχίζει τη σκόπιμη αμαρτία, ανοίγει ένα αυλάκι στην καρδιά του που τον οδηγεί σε συνεχή αμαρτία. Όσο περισσότερο διαπράττεται αυτή η αμαρτία, γίνεται όλο και πιο εύκολο να την πράξει, μέχρι που τελικά ζει σε συνεχή αμαρτία και έχει ολοκληρωτικά νικηθεί από τη δύναμή της στη ζωή του. Φυσικά, καθώς έχει συνεχίσει στην αμαρτία, έχει προφανώς προσθέσει, την ενέργεια αμαρτίας από αρκετές από τις άλλες κατηγορίες μέσα στο πρόβλημα της καρδιάς του και τώρα πρέπει να κάνει σημαντικό καθαρισμό "σε όλη την οικία" για να γίνει πάλι ακέραιος.
Να θυμόμαστε ότι η αμαρτία δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος δεν ομολογεί την αμαρτία του στο Θεό γρήγορα και δεν ζητάει τη συγχώρεσή Του και τον καθαρισμό. Μάθε να εξομολογείσαι τακτικά στο Θεό. Καθάριζε το κάθε τι σε καθημερινή βάση.
Π.Δ. -Δημοτική- ΓΕΝΕΣΗ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΞΟΔΟΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΡΙΘΜΟΙ Π.Δ. -Δημοτική- ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ Π.Δ. -Δημοτική- ΚΡΙΤΑΙ Π.Δ. -Δημοτική- ΡΟΥΘ Π.Δ. -Δημοτική- ΣΑΜΟΥΗΛ Α Π.Δ. -Δημοτική- ΣΑΜΟΥΗΛ Β Π.Δ. -Δημοτική- ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α Π.Δ. -Δημοτική- ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β Π.Δ. -Δημοτική- Α ΧΡΟΝΙΚΩΝ Π.Δ. -Δημοτική- Β ΧΡΟΝΙΚΩΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΣΔΡΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΝΕΕΜΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΣΘΗΡ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΩΒ Π.Δ. -Δημοτική- ΨΑΛΜΟΙ Π.Δ. -Δημοτική-ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΗΣΑΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΕΡΕΜΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΘΡΗΝΟΙ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΕΖΕΚΙΗΛ Π.Δ. -Δημοτική- ΔΑΝΙΗΛ Π.Δ. -Δημοτική- ΩΣΗΕ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΩΗΛ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΜΩΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΒΔΙΟΥ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΩΝΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΜΙΧΑΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΝΑΟΥΜ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΒΒΑΚΟΥΜ Π.Δ. -Δημοτική- ΣΟΦΟΝΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΓΓΑΙΟΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΜΑΛΑΧΙΑΣ Δευτ/κά Π.Δ. ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Δευτ/κά Π.Δ. ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΙΣΑΓΩΓΉ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 01 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 02 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 03 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 04 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 05 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 06 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 07 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 08 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 09 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- THE READER Κ.Δ. -Δημοτική- Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ